یازهرا (س)...

 آرم هیات ما!زهرا عصاره عصمت است. زهرا، آيينه پاكي است. زهرا زلال كوثر است. اي هميشه جاري! اي بهار كوتاه! اي ترنم باران وحي! در شكوه مقام تو حيرانم كه معنويت رشته هاي چادرت دست نياز مي آويزد و معرفت به غبار آستان خانه ات بوسه مي زند. برهوت اين دنياي خاكي شايان ميزباني چشمه سار هميشه جاري تو را نداشت. تو كه در آيينه زخم ها و داغ ها و در هجران پدر غريبانه زيستي و در وداع شبانه ات با پهلويي بيمار، خانه گلين را به اميد آغوش بهشتي پدر ترك گفتي...فرياد مظلوميت ....

- با آدرس های:

OSHAGH.TK  &  FATEMI.TK به صفحه اصلی و با آدرس adreseheyat.tk نیز به آدرس هفتگی دسترسی داشته باشید

گزارش تخلف
بعدی